Křest na vyznání osobní víry v Ježíše Krista

V našem společenství křtíme na vyznání víry. Tedy pouze ty, kteří se sami ve svém srdci rozhodli následovat Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele.

I když kultura v naší zemi má velmi silné křesťanské kořeny, žijeme ve velmi sekularizované společnosti. Většina lidí jsou jak nepopsaný list, co se týká znalostí základů křesťanství, Bible, a tak neví, co to znamená být pokřtěn.

Proto, pokud máte zájem o křest, přistupujeme ke každému individuálně v rámce několika setkání. Tam se každý seznámí v osobou a základním učením Ježíše Krista, historií a zásadami našeho společenství. Před křtem se chceme ujistit, že zájemce rozumí významu tohoto důležitého kroku.

Evangelista Matouš v Bibli říká: "Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." Matouš 28, 17-20

Citované Ježíšovo Velké poslání, je tedy daleko hlubší, než jen samotný křest, který vykonáváme ponořením, tak jak bylo zvykem v první církvi. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte kazatele.

info@baptisteolomouc.cz+420 603 473 405
© 2021 Sbor Bratrské jednoty baptistů v Olomouci
Tř. Svornosti 111/2a, 779 00 Olomouc