Duchovní zásady Sboru Bratrské jednoty baptistů v Olomouci

  1. Věřím, že je jen jeden věčný Bůh ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý, podle křesťanského vyznání víry:

   Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.

  1. Uvěřil/a jsem v Pána Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele a Pána. V pokání jsem směl/a od Něho přijmout odpuštění hříchů a nový, věčný život (Mk 16:16, J 3:16, Ř 10:9, 1 J 5:11-13).

   Na vyznání své víry jsem byl/a pokřtěn/a ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého (Mt 28:19-20, Sk 2:38).

   Otevřel/a jsem své srdce Duchu svatému a chci jím být veden (Sk 1:8, Ř 8:14, Ga 4:6, 5:16, Ef 5:18 kral.).

  1. Věřím, že Bible, Starý i Nový zákon, je Slovem Božím inspirovaným Duchem svatým a je závaznou autoritou pro církev (2 Tm 3:16-17, 2 Pt 1:20-21, J 17:17).

  1. Ve víře jsem na modlitbách přijal/a jistotu, že jsem Božím dítětem a patřím k Boží rodině (J 1:12, Ef 2:19). Své bratry a sestry v Kristu chci mít rád/a, modlit se za ně, pomáhat jim nést jejich břemena a přijímat vzájemná napomenutí (1 Te 5:11, 1 J 4:7,11-12, Ga 6:1-5).

   Věřím, že církev je tělo Kristovo, jehož součástí jsem se stal/a. Chci se aktivně zúčastňovat života svého sboru, a to jak účastí při společných shromážděních tak i konkrétní službou podle obdarování, která jsem od Pána přijal nebo přijmu (Žd 10:25, Ř 12:3-8, 1 K 12, Ef 4:11-16).

   Svůj sbor chci podporovat i finančně (1 K 16,1-2, Mal 3:10, Žd 13:16).

  1. Přijal jsem kazatele a starší sboru jako ty, kteří byli Pánem pro tuto službu pověřeni. Nedovolím, aby něco narušilo náš vztah. Chci se za ně s láskou modlit a přijímat jejich vedení. Chci se s nimi otevřeně sdílet se vším, co se týká života a služby sboru (1 Te 5:12-13, 1 Tm 5:17-20, Žd 13:17).

Řád našeho společenství církve baptistů v Olomouci

ŘÁD SBORU BJB V OLOMOUCI Z ROKU 2024: ZDE

info@baptisteolomouc.cz+420 603 473 405
© 2021 Sbor Bratrské jednoty baptistů v Olomouci
Tř. Svornosti 111/2a, 779 00 Olomouc